الزامات و توصيه‌هايى براى جلسه دفاع از طرح كسب و كار

 

الزامات

  • ارايه مطالب را همراه با نمايش اسلايدهاى پاورپوينت انجام دهيد.
  • حضور تمامى اعضاى اصلى هسته يا شركت در جلسه دفاع الزامى است.

توصيه‌ها 

  • در ارايه مطالب از تصاوير و فيلم هاى مربوطه بهره ببريد.
  • گزارش هاى تحقيقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشيد (در صورت امكان).

چاپ   ایمیل