توسعه منابع مالی منطقه آسیا و اقیانوسیه در حوزه فناوری های ورزشی

منطقه آسیا و اقیانوسیه همانند سال ­های گذشته به طور قابل توجهی خواهان فناوری های ورزشی با محوریت "هواداران" و با طبقه بندی تحت عنوان هواداران و محتوا، به پلتفرم های ورزشی فانتزی بوده و این در حالی است که 79٪ کل منابع مالی را برای این بخش به خود اختصاص داده است.

با نگاهی به بخش های فرعی، پلتفرم های نرم افزاری تولید محتوا با 69٪ کل سرمایه گذاری ها در پنج سال گذشته، بزرگترین آنها بود. به محض اینکه LeSports از رده خارج شده و از پایگاه داده بیرون رود، این آمارها به سرعت تغییر خواهد کرد. از سویی در جذب منابع در سال 2019 نرم افزارهای فعالیت بدنی و ورزش های فانتزی به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند اما در سال 2020 به ترتیب در جایگاه دوم و اول قرار گرفتند و به طور واضح مسیر جذب سرمایه گذاری ها را هدایت کردند. همچنین هر یک از بخش ها دارای یک رهبر اصلی در سرمایه گذاری است (شرکتی با بیشترین سرمایه گذاری).

Report 05 1400


چاپ   ایمیل