بسکتبالیستی که محصول استارتاپی ورزشی و کاربردی راه اندازی کرد

 

به عنوان یک بسکتبالیســت حرفــه‌اى در مونته نگرو، Mrvaljevic Nikola ، و به دنبال راه حل این نکته بود که چرا ورزشــکاران خسته مى‌شوند، در حالى که بیشتر اوقات دلیل آن را نمى‌دانند. در واقــع مهم ترین دغدغه این استارتاپ پرداختن به دلایل خستگى ورزشکاران است که در قالب یک فناورى پوشیدنى عرضه شده است.
این بازیکن برجســته بســکتبال بعد از کنار گذاشتن ورزش حرفه‌اى و باشــگاهى خــود، تحصیلاتش را در رشــته زیست پزشکى و مهندســى برق پى گرفت و در نهایــت با همــکارى Winsnes Carsten ، یکى دیگر از بسکتبالیست‌ها، بنیانگذار اســتارتاپ Strive شد. هم اکنون محصول اصلى این شــرکت Sense3 نام دارد که در شــلوارهاى کوتاه ورزشى دوخته شده است. این محصول با حســگرهایى EMG که در آن تعبیه شــده، قادر به اندازه‌گیرى فعالیت عضلات چهارسرانی و همسترینگ می باشد و بر اساس آن به آنالیز در لحظه عملکرد عضلات، شناسایی شروع فرایند خستگی و احتمال ایجاد آسیب دیدگی می پردازد.

 

Strive Shorts Isolated on black 01

thumbnail 1

 

منبع: هفته‌نامه شنبه shanbemag.com


چاپ   ایمیل