گفتگو زنده اینستاگرامی با عنوان "پیاده سازی فناوری های ورزشی"

هشتمین لایو اینستاگرام مرکز ملی نوآوری و شتابدهی پژوهشگاه تربیت بدنی با حضور پروفسور عباس معمارباشی استاد بیومکانیک ورزش دانشگاه محقق اردبیلی و مهندس امین هوش افزا مدیر فناوری وتجاری سازی پژوهشگاه تربیت بدنی برگزار می شود. در این گفتگو مواردی همچون روند توسعه فناوری های ورزشی در دنیا، بررسی اکوسیستم فناوری های ورزش دنیا و ایران، نقش سازمان های دولتی و بخش خصوصی در توسعه فناوری های ورزشی و چالش ها، راهکارها و چشم انداز فناوری های ورزش در کشور مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.

 

لینک مشاهده این گفتگو در اینستاگرام

 


چاپ   ایمیل