بررسی روایی و پایایی سیستم آنالیز حرکت APEX

بررسی روایی و پایایی سیستم آنالیز حرکت APEX که در شرکت بنیان صنعت نوین، طراحی و تولید گردیده با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در آزمایشگاه این پژوهشگاه در حال اجرا می باشد.

در این پروژه، بخش های مختلفی از سیستم APEX، نظیر مدل کینماتیک معکوس (محاسبه زوایای مفصلی) الگوریتم های زیر بررسی و مقایسه می‌شوند:

- Heel contact

- Toe off detection

- CMJ analysis

 شایان ذکر است، در این پروژه از ۱۰ عدد دروبین کمپانی analysismotion و ۲ عدد صفحه نیرو AMTI استفاده می‌شود.

ارتباط با شرکت بنیان صنعت نوین:

www.bsnlab.ir

www.bsnlab.com

 IMG 1

IMG 2

IMG 3

IMG 4

IMG 5


چاپ   ایمیل