90min

90min  یک پلتفرم خبری فوتبالی با ساختاری فناورانه است.

در این سایت که توسط هزاران مشارکت کننده تنظیم و صدها مقاله روزانه به 11 زبان مختلف ارائه می شود به صورت ماهانه بیش از 100 میلیون بازدید صفحه و میلیون ها کاربر فعال دارد که در شبکه های وب، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی آن را دنبال می کنند.

REPORT 06


چاپ   ایمیل