فناوری عصبی FITLIGHT

FITLIGHT نوعی از فناوری عصبی است که می تواند برای اندازه گیری و بهبود زمان عکس العمل، افزایش دقت ذهنی و افزایش پردازش حسی آنچه چشم شما می بیند و مغز شما پردازش می کند، مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم، عملکرد ورزشی انسان را افزایش می دهد و ابزاری ایده آل برای هر نوع تمرین ورزشی است. برای اینکه یک ورزشکار حتی بهتر از حد ممکن باشد، نیاز به تمرینات مغزی نیز دارد.

6017 9520 popup

حال چگونه می توان این کار را انجام داد؟

Neuro Athletics، یک شرکت عصب شناسی ورزشی است که ازFITLIGHT استفاده می کند تا با بهینه سازی مغز، عملکرد ورزشی ورزشکاران نخبه را افزایش دهد.

این شرکت بر روی سه زمینه خاص متمرکز شده است:

  • سرعت پردازش اطلاعات
  • سیستم بصری
  • تمرکز و توجه

fitlight trainer functions

فناوری صحیح می تواند تأثیر گسترده ای بر توانایی و عملکرد ورزشکار در طول زمان داشته باشد. مغز برای ایجاد قدرت و استقامت بهتر به برنامه ریزی دقیق نیاز دارد و این دقیقاً همان چیزی است که ما باFITLIGHT به آن می رسیم. این فناوری به ورزشکاران اجازه می دهد تا موقعیت های مختلفی را که ممکن است در طول مسابقات با آن روبرو شوند، تکرار کنند و با رویکرد data-driven در تمرینات، آمادگی بیشتری برای آنها ایجاد شود.

FITLIGHT TRAINERhockey

fitlight 3 scaled

TheFITLIGHTSystemIncludes FITLIGHTS8 12 or 24


چاپ   ایمیل