Sportex 2020

Sportex 2020 در مهرماه 99 برگزار می شود.

شرکت های دانش بنیان حوزه ورزش از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار خواهند بود.


چاپ   ایمیل