فرایند پذیرش

- مرحله 1
این مرحله برای افراد خلاقی است که علاقه مند به راه اندازی کسب وکار نوآورانه خود هستند. آنها باید فرم های اختصاصی مربوط به خود (استارت آپی یا شرکت ها) را تکمیل و به آدرس ایمیل مرکز sport.tech@yahoo.com ارسال کنند تا توسط شورای مرکز نوآوری ارزیابی شود. در صورت پذیرش اولیه به افراد اطلاع رسانی خواهد شد تا با تکمیل مستندات برای جلسه ارائه حضوری در شورای مرکز حضور پیدا کنند.
- مرحله 2
از صاحبان پروژه های پیشنهادی که پذیرفته شده اند برای ارائه پروژه خود دعوت خواهند شد که توسط اعضای شورای مرکز از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.
- مرحله 3
در صورت اخذ موافقت شورای مرکز نوآوری، قرارداد همکاری بین مرکز نوآوری و تیم های برگزیرده منعقد خواهد شد.