شرایط اولیه پذیرش

  • شرایط مهم پذیرش

  • داشتن یک ایده یا طرح نوآورانه در حوزه علوم و فناوری های ورزشی
  • تیم کاری تخصصی مرتبط با نیازهای مختلف طرح فناورانه پیشنهادی
  • داشتن طرح کسب و کاری اقتصادی
  • انگیزه و مشارکت تمام وقت برای اجرا طرح پیشنهادی
  • ارسال فرم تکمیل شده (استارت آپ ها با شرکت ها)