اولویت های پذیرش

  • بیومکانیک، مهندسی و ورزشی
  • اپلیکیشن های ورزشی
  • ابزار و تجهیزات  تمرینی
  • پوشاک ورزشی
  • تجهیزات آزمایشگاهی علوم و مهندسی ورزش
  • ابزارهای سنجش، ارزیابی و توسعه مهارت های حرکتی ورزشی
  • شبیه سازهای ورزشی
  • تجهیزات توانبخشی ورزشی
  • نوآوری در زمینه تغذیه ورزشی (مکمل ها و غیره)