اولویت های پذیرش

  • ورزش همگانی
  • ورزش قهرمانی
  • آموزشی
  • سلامت و تندرستی