سیستم آنالیز حرکت انسان بدون نیاز به دوربین و مبتنی بر سنسور IMU