هادی نوروزیان - بنیان گذار مجموعه دانش بنیان پنجه کربنی

سخنرانی هادی نوروزیان - بنیان گذار مجموعه دانش بنیان پنجه کربنی در رویداد سرآمدان کارآفرین ورزش ایران