ابزاری جذاب با استفاده از نور لیزر برای ایمنی دوچرخه سواران در شب

ابزاری جذاب با استفاده از نور لیزر برای ایمنی دوچرخه سواران در شب که رانندگان را در نقاط کور از حضور دوچرخه سوار آگاه می کند.