سخنرانی سعید نعمت الهی (بنیان گذار اپلیکیشن با مربی) در رویداد سکو