هادی نوروزیان-پنجه مصنوعی کربنی

سخنرانی آقای هادی نوروزیان، با عنوان پنجه مصنوعی کربنی در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی