بررسی مقدار زوایای محاسبه شده توسط سیستم آنالیز حرکت APEX