اپلیکیشن طراحی و برنامه ریزی تمرینات مقاومتی و کار با وزنه

یکی از بهترین اپلیکیشن های طراحی و برنامه ریزی تمرینات مقاومتی و کار با وزنه، با قابلیت انتخاب تمرین، شیوه تمرین، ترسیم نمودار، مدت زمان استراحت بین ست ها و ...