مجید عرب - دستگاه سنجش رابطه انگیختگی و اجرا

سخنرانی آقای مجید عرب، با عنوان دستگاه سنجش رابطه انگیختگی و اجرا درمهارت های ادارکی و حرکتی در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی