شرکت آدیداس زمین چمن مصنوعی فوتبال پایدار با بطری های پلاستیکی بازیافتی ساخت

شرکت آدیداس تقریباً 1.8 میلیون بطری پلاستیکی بازیافتی را جمع آوری کرده و آنها را به یک زمین فوتبال با چمن مصنوعی پایدار تبدیل کرده است.