اکبر محمد علیزاده - ربات هوشمند توانبخشی اندام تحتانی

سخنرانی آقای اکبر محمد علیزاده، با عنوان ربات هوشمند توانبخشی اندام تحتانی در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی