پیست دویدن هوشمند که باعث افزایش جذابیت و انگیزش برای دویدن می شود.

فناوری جدید نایک
پیست دویدن هوشمند که باعث افزایش جذابیت و انگیزش برای دویدن می شود.
دوندگان تصویر آواتار خود را دیده و با افراد دیگر به رقابت می پردازند.