زهره اریسیان-طراحی تعاملی سیستم پرتابل شبیه ساز قایقرانی

سخنرانی خانم زهره اریسیان، با عنوانطراحی تعاملی سیستم پرتابل شبیه سازقایقرانی در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی