حسین نیک کار - کیف کوله هوشمند کوه نوردی

سخنرانی آقای حسین نیک کار، با عنوان کیف کوله هوشمند کوهنوردی در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی