پژوهشگاه علوم ورزشی در نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی