احسان قربانی-لباس ورزشی هوشمند کنترل علائم ورزشکار

سخنرانی آقای احسان قربانی، با عنوان لباس هوشمند کنترل کننده از راه دور علائم حرکتی ورزشکاران با قابلیت تشخیص، حفاظت و درمان در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی