اولین توپ انداز حرفه ای فوتبال ساخت ایران

اولین توپ انداز حرفه ای فوتبال تولید داخل با حمایت مرکز شتابدهی فناوری های ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی