مراسم انعقاد قرارداد حمایت از استارت آپ ها و واحدهای فناور

مراسم انعقاد قرارداد حمایت از استارت آپ ها و واحدهای فناور مرکز ملی نوآوری فناوری های ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی