نعیم جهان پور - دستگاه بدن سازی همه کاره ایزو متریک

سخنرانی آقای نعیم جهان پور، با عنوان دستگاه بدنسازی همه کاره ایزو متریک در اولین ایده بازار فناوری و تجهیزات ورزشی