تهیه گزارش از غرفه پژوهشگاه تربیت بدنی در نمایشگاه ورزش ( ۲۱-۱۸ تیرماه ۹۸)